Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení roušek je nezákonné

screen 20200820 084351

Ministerstvo zdravotnictví dne 19. srpna 2020 vydalo mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN, kterým ukládá všem občanům ČR povinnost zakrývat si dýchací cesty neboli laicky nasadit si náhubky, respektive roušky. Tento zásah do lidských práv je ze strany Ministerstva nezákonný z mnoha důvodů.

Listina základních práv a svobod Článek 4 stanovuje že:

Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod

Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.

Nošení roušky je bezesporu povinnost, která však není uložena zákonem, jak stanovuje nejvyšší právní norma Ústava ČR a její součást Listina základních práv a svobod, nýbrž to ukládá jen Ministerstvo zdravotnictví vydáním mimořádného opatření.  Toto mimořádné opatření Ministerstvo opírá o § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Co toto ustanovení říká:

(1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví

g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu,

Ministerstvo zdravotnictví, tedy patrně vychází z předpokladu, že čínský vir SARS-CoV-2 je výrobek nebo podezřelá voda.

COVID-19 není epidemie

Epidemie je stav, kdy na 100 000 obyvatel onemocní přenosnou chorobou 1600 až 1800 lidí (viz. zdroj Krajská hygienická stanice). To je v přepočtu na 10 milionů Čechů minimálně 160 tis. NEMOCNÝCH na COVID-19. Počet nemocných ke dni 20.8.2020 je 4.778 lidí. Do spodní hranice epidemie tedy chybí 155.222 nemocných. Vir už není nic nového, tudíž nárůst nelze předpokládat. COVID-19 nebyl epidemie ani ve svých nejvyšších číslech a prokazatelně se k epidemii ani neblíží.  Jelikož vir SARS-CoV-2 prokazatelně nezpůsobuje epidemii, je právní argumentace Ministerstva nezpochybnitelně lživá.

screen 20200820 084351

Ministerstvo v odůvodnění opatření nevysvětluje rizika

Každý zásah do práv občanů musí mít nějaký důvod. V případě Ministerstva zdravotnictví by tím důvodem mělo být zdraví občanů. Ministerstvo se v odůvodnění ani nepokouší vysvětlit, v čem spočívají údajná nebezpečí, kterým se Ministerstvo snaží čelit. Přitom čínský vir SARS-CoV-2 už máme v ČR mnoho měsíců a ta rizika by měla být známá. Přesto je z nepochopitelného důvodu Ministerstvo zdravotnictví před občany tají. Sice vysvětlují, jak se pohybují kapénky v prostoru, ale už nikoli, jaké nebezpečí znamenají. Buď tuto informaci Ministerstvo vůbec nemá, nebo ji úmyslně tají. Obojí znamená nezákonnost tohoto právního dokumentu.

Soud už Ministerstvu dřívější opatření zrušil

Soud už rozsudkem ze dne 23.04.2020 sp.zn. 14 A 41/2020 v minulosti Ministerstvu zdravotnictví podobná právní opatření zrušil s tím, že není přípustné, aby jedno ministerstvo takto zásadním způsobem zasahovalo do práv a svobod občanů jen podzákonnou formou, navíc bez řádného odůvodnění. Vláda ČR si zjevně z pravomocných rozsudků vůbec nic nedělá, a i nadále porušuje platné zákony ČR.

Jak se bránit proti nezákonnému omezení práv

Dle zákona musíte čekat, dokud soud nerozhodne o jeho nezákonnosti, a až pak se zdlouhavou právní cestou domáhat náhrady vzniklých škod. Náhradu vám budou platit občané ze společných prostředků, tj. i ti kteří vám škodu nezpůsobili. Odpovědnost za způsobené škody mají pouze občané, ti, kteří rozhodují na nejvyšší úrovni nesou jen velice omezenou odpovědnost, v drtivé většině případů vůbec žádnou.

Můžete využít občanskou neposlušnost. Nespravedlivé zákony nejsou nic nového. Např. když v nacistickém Německu vydaly protižidovské Norimberské zákony, tak za jejich dodržování byli lidé po válce souzeni s právní logikou, že měli využít občanskou neposlušnost a takto nespravedlivé zákony nerespektovat.

Co se stane, když nebudeme respektovat roušky

Policie (PČR i MP) vás má právo legitimovat a dnes i uložit na místě blokovou pokutu. Vy však máte právo s pokutou nesouhlasit. Pokud s ní nesouhlasíte, tak ji NEPLAŤTE a nepodepisujte ani blok na pokutu na místě nezaplacenou. Trvejte na předání do správního řízení. Budou vám vyhrožovat, že ve správním řízení to budete mít dražší. Teoreticky ano, ale v praxi NE. Věc bude předána na Krajskou hygienickou stanici kraje, ve kterém s vámi věc projednávali policisté. Tyto úřady v žádném případě nejsou dimenzovány na současnou situaci a nejsou schopny vyřídit tak obrovské množství agendy. Je proto velice pravděpodobné, že přestupek bude promlčen. I kdyby k jeho projednání došlo a byla vám udělena pokuta, máte právo obrátit se na soud. V ČR (i jiných zemích) je právo nepředvídatelné, protože postrádáme právní stát. Přesto je pravděpodobné, že řízení se potáhne roky a s největší pravděpodobností vyjde do ztracena. Přesto za nezákonný postup státu budete s naprostou jistotou platit vy slušní občané. To je jedna z mála jistot.

Související odkazy

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.