Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Trestní oznámení na výrok Jaroslava Flégra

flegr

Tomáš Herout
xxxxx
nar. xxx
r.č. xxx
ID datové schránky: xxxx
(dále jen „Oznamovatel“)

Policie České Republiky
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Kongresová 1666/2, 140 00  Praha 4
(dále jen „Policie ČR“)

TRESTNÍ OZNÁMENÍ  O „PODNĚCOVÁNÍ K NENÁVISTI“

Dne 30. října 2020 jsem se dozvěděl, že CNN Prima News odvysílala reportáž, ve které na kameru promluvil muž titulkem označen jako Jaroslav Flegr. Tento muž pronesl, cituji:

„s dětma by se mělo zacházet jako s nebezpečným odpadem“ (konec citace)

Odkaz na zmíněné video zde:
https://cnn.iprima.cz/flegr-tvrdi-ze-se-deti-do-lavic-vrati-v-dubnu-opozice-zpochybnuje-platnost-skolniho-roku-12367?fbclid=IwAR0s4iptXN5bqEYEfSi31MzwzYFKzMbWDLN3aqVwcNWmEvP0hSjp1FDK5qY

Dle mého přesvědčení vycházejícího z letité praxe trestního řízení, tento výrok naplňuje skutkovou podstatu trestného činu § 356 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v aktuálním znění.

Citace § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod:
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.
(konec citace)

Výše citovaný výrok Jaroslava Flegra podněcuje veřejnost k nenávisti vůči skupině osob, konkrétně dětí tím, že se veřejnosti snaží vnutit myšlenku, že děti jsou nebezpečné pro společnost, kterou údajně ohrožují již svou samotnou existencí a společnost by s nimi neměla zacházet jako s lidmi, ale jako s nebezpečným odpadem. V minulosti již byly vysloveny podobné výroky. Například nacistické Německo v době vlády Adolfa Hitlera označovalo Židy, cikány atd. za nebezpečný odpad pro společnost a také s nimi jako s odpadem zacházeli. Mezinárodní i naše české národní právo tento přístup označilo za právně nepřijatelné a trestně stíhané. Pokud by kdokoli stejnou větu vyslovil ve stejném znění, jen by děti nahradil např. slovem romové, Židé…, pak by se věc začala minimálně vyšetřovat a v řadě případů by skončila a často také končí trestním stíháním. Osobně se domnívám, že i děti jsou zákonem chráněnou skupinou, stejně jako romové, Židé…, a proto věřím, že Policie ČR a státní zastupitelství nebude dělat rozdíly proti komu byl projev nenávisti směřován. Náš právní systém dokonce děti považuje za skupinu více chráněnou a Česká republika se k ochraně dětí dokonce mezinárodně zavázala.

Dále upozorňuji Policii ČR, že výrok pana Jaroslava Flerga shlédlo značné množství osob a nadále se virálně šíří po sociálních sítích. Řada komentářů je značně rozzuřená, což je zcela pochopitelné. Rodičovský pud chránit své děti je naprosto přirozený a dokud se ochrany dětí neujmou orgány činné v trestním řízení, tak mají rodiče tendence zabezpečit ochranu svých dětí vlastními silami. I děti mají přirozené právo cítit se zostuzené a v nebezpečí, když médi vyzývají, aby s nimi bylo nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Z výše uvedeného důvodu je na zvážení Policie ČR vyhodnocení bezpečnostních rizik pana Jaroslava Flegra.

Pevně věřím, že Česká republika je právním státem, ve kterém ještě stále platí platné zákony, a že před zákonem jsou si všichni rovni. Navíc připomínám, že v České republice platí nouzový stav, během kterého jsou trestné činy posuzovány daleko přísněji, jelikož je zvýšené riziko destabilizace společnosti, která žije v daleko napjatější atmosféře.

Tímto výslovně žádám Policii ČR o písemné vyrozumění o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno.
Děkuji a s pozdravem
Tomáš Herout

Poznámka pod čarou

Kdo máte zájem, můžete výše uvedený text okopírovat, případně libovolně pozměnit (rozšířit zkrátit...) a zaslat na Polici ČR případně státnímu zastupitelství. S jednáním, které má znaky trestných činů se u veřejných osobností setkáváte velice často a orgány činné v trestním řízení jsou více aktivní u mediálně neznámých než u těch známých. Proto větší tlak může zajistit lepší průchod práva.

Vyjádřit svůj názor můžete zde